WOLF – Norrland

Det är ont om industrier i Stockholmsområdet och eftersom syftet med WOLF är att studera arbetslivet generellt behövdes även deltagare från industrin. I ett tidigt skede av insamlingsperioden vändes således blickarna mot det mer industritäta Norrland. År 1996 införlivades Västernorrland och Jämtlands län i WOLF-projektet. Projektet i Norrland (WOLF-N) lades upp på samma sätt som i Stockholm – med hjälp av Företagshälsovården samlades enkäter, blodprov och andra hälsorelaterade mått in hos ca 4 700 deltagare. Projektet i Norrland avslutades 1998, för att återuppstå med en uppföljning år 2000 kallat WOLF-F.

 

Bild_WOLFIQWOLF-IndustriQuinnor

I det insamlade materialet från Norrland har bland annat hälsan hos kvinnor i industrin (WOLF-IQ) studerats. WOLF-IQ använde sig av det longitudinella materialet i WOLF-N för att studera om sambandet mellan psykosocial arbetsmiljö och hälsa hos kvinnor inom industrin skilde sig från män inom industrin samt från kvinnor som arbetar inom servicesektorn. Vidare utrönades det om det finns olika förklaringsfaktorer för hälsa och ohälsa i de olika grupperna. Projektet avslutades 2012.

Resultaten i WOLF-IQ visar att arbetsorganisationen på arbetsplatserna till stor del är sektorsspecifik och utgör en exponering utöver yrke.  Vidare manifesterar sid den psykosociala arbetsmiljön i olika typer av ohälsa hos kvinnor och män i industrin då den ger upphov till nack- ryggbesvär för kvinnor medan den ger mer psykologiskt relaterade besvär i form av trötthet och överengagemang i arbetet för män. En underliggande faktor som visar sig spela roll för hälsan både hos män och kvinnor är sociala relationer på olika nivåer både inom och utanför arbetsplatsen.

Läs hela rapporten: http://umu.diva-portal.org/smash/get/diva2:530139/FULLTEXT01.pdf