WOLF – Stockholm

Insamlingen för WOLF-projektet startade i Stockholmsområdet år 1992 – delprojektet kallas mer specifikt för WOLF-S. Information om deltagarna samlades in med hjälp av företagshälsovårdscentraler som var knutna till utvalda företag och arbetsplatser. Deltagarna fick fylla i en enkät och besöka respektive företagshälsovård för en hälsoundersökning.

Enkäten omfattade frågor om levnadsförhållanden samt fysisk och psykosocial arbetsmiljö. Den spände över ett brett spektra och tog upp områden såsom buller och luftföroreningar i arbetet, förekomst av tunga lyft på arbetet, stress och relationer till chefer och kollegor samt frågor om motion, rökning, matvanor, sömn, hälsa och sjukdomar. Nära 5 700 personer deltog i insamlingen som pågick fram till år 1995.

Då Stockholm domineras av tjänsteföretag utvidgades insamlingen i ett tidigt skede till det mer industritäta Norrland (WOLF-N) – för att täcka in hela arbetsmarknaden.