Friska Arbetsplatser

I samband med fortsättningsstudien av anställda i Västernorrland och Jämtland (WOLF-F) genomfördes en studie av de arbetsplatser som de anställda tillhörde. Projektnamnet för denna studie var Friska Arbetsplatser och kallas inom WOLF gruppen för WOLF-AO. Syftet med studien var att undersöka betydelsen av organisatoriska förhållanden för anställdas psykosociala arbetsmiljö och hälsa. Eftersom WOLF-N dominerades av industriföretag rekryterades fler företag och anställda för att få ett mer representativt urval av branscher i studien. Rekryteringen gjordes i samma upptagningsområde med hjälp av Företagshälsovården.

I figuren nedan illustreras fördelningen av anställda och arbetsplatser inom Friska arbetsplatser. Anställda är jämnt fördelade mellan olika branscher medan antalet arbetsplatser är mer skevt fördelad. Det beror mycket på att arbetsplatser inom industrin är större och färre medan små arbetsplatser är mer vanliga inom olika typer av service. Siffrorna inom parantes i figuren återger hur många av de anställda inom Sverige i stort som arbetar inom en viss bransch. Inom Friska arbetsplatser finns det jämförelsevis fler anställda inom kapitalintensiv tillverkning och kunskapsintensiv service och något färre inom övrig service än i riket i stort.

Inom Friska arbetsplatser insamlades data om arbetsorganisation med intervjuer av chefer utifrån en intervjumall utformad som en enkät. Svaren kunde därför omvandlas till siffror och en databas. Frågorna berör ägarform, omvärldsförhållanden, innovation och utveckling, arbetsprocessens utformning, organisationsförändringar, styr- och kontrollsystem, maktstruktur, flexibilitetsstrategier, resurser, personalstruktur, arbetets förläggning i tid och rum, samt arbetsmiljöarbete. WOLF AO är således en unik databas som består av genuint organisationsdata insamlat på organisationsnivå. .