Nyheter

 • Sprickor, öppningar och krackeleringar – nya perspektiv på arbetsmiljö

  Pulicerat: 20 December 2015, kl 11:20

  En ny antologi inom arbetsmiljöområdet har publicerats. Malin Bolin är en av redaktörerna och har även skrivit ett kapitel i boken. Även Annika Härenstam medverkar som författare. Så här skriver redaktörerna om antologin:
  ”I denna antologi har vi samlat aktuell samhällsvetenskaplig forskning som dels riktar blicken mot områden som inte alltid inkluderas i arbetsmiljöarbete, och dels betraktar traditionella arbetsmiljöfrågor med nya ögon. Sammanfattningsvis identifieras olika förutsättningar och problem i bokens kapitel som genomsyrar och sträcker sig bortom enskilda arbetsplatser. Det handlar till exempel om marknadsanpassning och andra förändringar i teknik och styrning som skapar såväl sprickor som öppningar och krackeleringar i förståelsen av arbetsmiljö och hur arbetsmiljöarbete kan bedrivas. Med hjälp av begrepp som genus och intersektionalitet vill författarna ge och inspirera till nya perspektiv på arbetsmiljö.”

  För med information om boken

 • Nätverksbidrag till ProWorkNet

  Publicerat: 18 December 2015, kl 09:54

  FORTE – forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd – har beviljat nätverksbidrag till forskarnätverket ProWorkNet för de kommande tre åren. ProWorknet är ett nätverk för forskare knutna till WOLF-, SLOSH- och IPD-Work-projekten. Det huvudsakliga forskningsfokuset inom ProWorkNet ligger på arbetsmiljö, arbetsorganisation och hälsa. Det nu beviljade bidraget ger möjlighet för nätverket att fokusera på fortsatt samverkan mellan olika forskargrupper och andra intressenter, samt nyttiggörande och implementering av forskningsresultat.

  Länk till ProWorkNets hemsida

 • Forskningsanslag till WOLF-projekt

  Pulicerat: 16 December 2015, kl 09:52

  Åke Wibergs stiftelse har beviljat 250 000 kr i forskningsbidrag till projektet ”Fysiska och psykosociala riskfaktorer i relation till risken att drabbas av förmaksflimmer”. I projektet kommer datamaterial från WOLF att användas för att belysa om, och i så fall hur, olika faktorer i vår arbetsmiljö är relaterade till risken att drabbas av förmaksflimmer. Förmaksflimmer är en vanlig form av hjärtrytmrubbning, vilket förekommer hos ca 1-3% av den vuxna befolkningen. Vanliga symptom på förmaksflimmer är hjärtklappning, andfåddhet, trötthet, bröstsmärta, yrsel och nedsatt fysisk arbetsförmåga. En allvarlig konsekvens av förmaksflimmer är den förhöjda risken att drabbas av stroke. Trots att förmaksflimmer är en vanlig sjukdom, är relativt lite känt vad gäller riskfaktorer för sjukdomen, särskilt vad gäller arbetsrelaterade faktorer.

 • Socialt stöd på arbetsplatsen kan bidra till bättre sömn

  Publicerat: 19 October 2015, kl 12:36

  Maria Nordin har precis kommit ut med boken ”Supporting Sleep. The Importance of Social Relations at Work” där hon går igenom forskningslitteraturen om socialt stöd och mobbing på arbetet och dess relation till sömn. Hon belyser problematiken utifrån ett organisatoriskt såväl som individuellt perspektiv och konstaterar att sömnstörningar är vanligt förekommande, framför allt hos den arbetande befolkningen, men att upplevelsen av socialt stöd på arbetsplatsen kan leda till bättre sömn – i förlängningen bättre hälsa och lägre sjukskrivningstal. Boken är främst skriven för studenter på avancerad nivå men kan med fördel läsas av andra som är intresserade av ämnen så som arbetshälsopsykologi, arbetshälsovetenskap och arbets- och organisationspsykologi.

  Läs mer om ”Supporting Sleep. The Importance of Social Relations at Work”

 • Nätverksmöte för framstående forskare inom arbetsmiljö

  Pulicerat: 16 October 2015, kl 12:15

  26-27 augusti möttes forskare från olika delar av Europa inom ramen för nätverket ProWorkNet för att utbyta erfarenheter kring sin forskning. Programmet innehöll intressanta föredrag om kvinnliga chefers arbetssituation, grannskapets effekter på risk för hjärtkärlsjukdom, livsloppsperspektiv på arbete och hälsa, ekonomiska konsekvenser av dålig psykosocial arbetsmiljö, en kritisk analys av olika mått av arbetsrelaterad stress, aspekter på överengagemang i arbetet samt en summering av resultaten som hittills har kommit fram i IPD-Work. Programmet inkluderade även grupparbeten med teman knutna till föredragen och en livfull postersession där flera pågående projekt presenterades. ProWorkNet är ett nätverk för forskare knutna till WOLF-, SLOSH- och IPD-Work-projekten – vid årets nätverksmöte deltog ca 40 forskare från Sverige, Finland, Danmark, Tyskland och Belgien. Arbetet inom de olika projekten fortsätter och utvecklas kontinuerligt. IPD-Work har t.ex. nyligen erhållit finansiering från NordForsk för att möjliggöra fortsatt arbete under de kommande fem åren.

  ProWorkNets hemsida

  Program ProWorkNet 2015

  Posterpresentationer ProWorkNet 2015

 • Övertidsarbete kopplat till ökad risk för stroke

  Publicerat: 26 August 2015, kl 12:20

  I en nypublicerad studie – baserad på ett konsortium av studier, bland annat WOLF – fann forskarna att de som arbetar mer än 55 timmar i veckan har en 33 % ökad risk för att drabbas av stroke – jämfört med de som arbetar 35-40 timmar i veckan. Resultatet kvarstod då forskarna tog hänsyn till andra livsstilsfaktorer så som rökning, alkoholkonsumtion och fysisk aktivitet. I samma studie undersöktes också sambandet mellan lång veckoarbetstid och kranskärlssjukdom (hjärtinfarkt).
  Här observerades ett liknande men betydligt svagare samband.
  Detta är den hittills största studien inom området och bygger på en sammanslagning av data från 17 olika studier med drygt 500 000 deltagare. Studien har fått mycket uppmärksamhet i media och bl.a. Peter Westerholm och Hugo Westerlund från WOLF-gruppen har medverkat i olika TV-program där studien har presenterats. För mer information se nedanstående länkar:

  Artikel i The Lancet

  Pressmeddelande från The Lancet

  Inslag med Peter Westerholm i Gomorron Sverige

  Intervju av Hugo Westerlund på Nyheterna, SVT

 • Nytt ProWorkNet-möte i augusti 2015

  Pulicerat: 17 June 2015, kl 09:10

  Den 26-27 augusti 2015 är det dags att återigen samla forskare inom forskarnätverket ProWorkNet till en konferens i Sigtuna. Programmet kommer bestå av både föredrag och workshops, där dagsaktuella frågor inom arbetsmiljöforskningen kommer diskuteras. Nytt för i år är att det även kommer ingå en postersession under konferensen, där framför allt juniora forskare får tillfälle att redovisa resultat från sina pågående studier. Nätverket ProWorkNet utgörs av forskare som jobbar med WOLF-, SLOSH- och IPD-Work-projekten.

  Länk till ProWorkNets hemsida

 • Resultat från WOLF-studien presenterat på International Congress on Occupational Health

  Publicerat: 15 June 2015, kl 13:07

  Vid den stora världskongressen i arbetsmiljö, International Congress on Occupational Health (ICOH), som hölls i Seoul, Sydkorea, den 31/5-5/6 2015, presenterades resultat från WOLF-studien. Resultaten gällde sambandet mellan arbetsrelaterad stress och risken att drabbas av förmaksflimmer samt sambandet mellan ett fysiskt krävande arbete och livsstilsfaktorer, vilka presenterades genom två posters. Medverkande forskare från WOLF-gruppen var Lars Alfredsson, Peter Westerholm och Eleonor Fransson. Även resultat från samarbetsprojektet IPD-Work, där WOLF-studien ingår, presenterades vid kongressen genom Marianna Virtanen från Arbetshälsoinstitutet i Helsingfors. Kongressen bjöd på ett mycket intressant program och goda möjligheter att både upprätthålla och knyta nya kontakter med andra forskare inom fältet.

  Länk till posters: Samband mellan fysiskt krävande arbete och livsstilsfaktorer   Arbetsrelaterad stress och risken att drabbas av förmaksflimmer

   

 • ProWorkNet-möte i Sigtuna 27-28 augusti

  Pulicerat: 23 September 2014, kl 11:05

  Årets möte i Sigtuna var väldigt givande med flera intressanta föredrag. Hermann Burr (BAuA, Berlin) presenterade en studie om power i epidemiologiska studier av job strain och hjärtinfarkt; Els Clays (Ghent University) talade om fysiskt krävande arbete i relation till risk för sjukdom; Linda Magnusson Hanson (Stockholms universitet) presenterade resultat om sömn, arbetsmiljö och depression och Aram Seddigh (Stockholms universitet) presenterade studier om kontorslandskapens inverkan på trivsel, hälsa och arbetsprestation.

  Vidare gav Lars Alfredsson och Karin Leander (Karolinska Institutet) exempel på epidemiologiska studier av gen-miljöinteraktioner och Mika Kivimäki (University College London) gav en presentation av Mendelian randomization, samt en summering av uppnådda resultat inom IPD-Work. Föredragen blandades med givande gruppdiskussioner om hur forskning som rör olika områden av arbetsmiljö kan utvecklas framöver. Både föredragen och gruppdiskussionerna uppskattades av deltagarna och en liknande workshop planeras till nästa år.

 • Presentation av WOLF-material vid IAE World Congress of Epidemiology

  Publicerat: 22 August 2014, kl 13:23

  I onsdags höll Jean-Baptist du Prél från Ulms Universitet en presentation av arbetet ”Work-related overcommitment – Is it a state or at trait? Results from the Swedish WOLF-study” där WOLF-projektet och Universitetet i Ulm, Tyskland med Jean-Baptist du Prel respektive Roma Runeson Broberg (Institutionen för Medicinska Vetenskaper, Uppsala Universitet) står som första författare. Grundfrågan som arbetet sökt belysa med longitudinell analys av uttag från WOLF-databasen gäller huruvida den stressrelaterade utfallsvariabeln Work Overcommitment (WOC) till sin karaktär är att se som utslag av en personlighet, som ett utfall av miljöpåverkan eller en kombination av de två. Till abstract