Om WOLF

Syftet med WOLF är att undersöka arbetslivets och livsstilens påverkan på hälsa –
speciellt på blodtryck, fett- och fibrinogennivåer. Projektet startade i Stockholmsområdet år 1992 och har sedan dess samlat in baslinjedata från drygt 10 000 personer i Stockholms-, Västernorrlands- och Jämtlands län.

Anställda på utvalda företag inom Sverige har ombetts lämna in en utförlig enkät i samband hälsoundersökningar inom företagshälsovården. Företagshälsovården har spelat en central roll i projektet – dels som en väg in till företagen dels som en administrativ enhet med kompetensen att erbjuda hälsoundersökningar och samla in blodprover, mäta blodtryck och ta antropometriska mått såsom längd och vikt. WOLFs projektledning tillfrågade först företagshälsovårdscentraler om deltagande i projektet, som sedan kontaktade sina medlemsföretag.

Datainsamlingen startade i Stockholmsområdet (WOLF-S), där tjänsteföretag dominerar. För att inkludera företag inom andra branscher, framför allt inom industrin, utvidgades projektet år 1996 till att även omfatta Västernorrland och Jämtlands län (WOLF-N, WOLF-F och WOLF-AO). År 2009 fick även samtliga WOLF-deltagare en uppföljningsenkät (WOLF-U).

 

schematiskbild

 

WOLF är en longitudinell, epidemiologisk studie. Att den är longitudinell betyder att data samlas in över tid. Att det är en epidemiologisk studie innebär att man samlar in information om människor mitt i verkligheten till skillnad från i ett experiment där man studerar människor under kontrollerade förhållanden. Grundarna till projektet är Peter Westerholm, professor emeritus vid Arbets- och miljömedicin på Uppsala universitet och Lars Alfredsson, professor vid Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet.

WOLF-studien är med sitt fokus på arbetslivsfaktorers inverkan på hälsa, med uppföljning både med hjälp av enkät och registerdata, unik i sitt slag och har resulterat i ett flertal vetenskapliga artiklar.